قسمت عنوان
0 آموزش موضوعی ریاضی هفتم در ۹۵ جلسه،معرفی
1 فصل اول راهبرد رسم شکل
2 فصل اول راهبرد الگوسازی
3 راهبرد حذف حالتهای نامطلوب
4 راهبرد الگویابی
5 راهبرد حدس و آزمایش
6 راهبرد زیرمسئله
7 گرد کردن (یادآوری)
8 راهبرد حل مسئله ساده تر
9 راهبرد روش های نمادین
10 اعداد طبیعی و اعداد حسابی
11 اعداد صحیح
12 قرینه کردن اعداد
13 ساده سازی علامت ها
14 جمع محوری در اعداد صحیح
15 ساده سازی علامت ها
16 اولویت عمل های ریاضی
17 مقایسه اعداد صحیح
18 جمع و تفریق اعداد صحیح
19 حالت خاص جمع و تفریق اعداد صحیح
20 گسترده نویسی اعداد صحیح
21 تعیین علامت عبارات صحیح
22 ضرب و تقسیم اعداد صحیح
23 ساده سازی علامتها
24 الگوی عددی حسابی و هندسی
25 جمله n ام و یافتن آن
26 متغیر و عبارتهای جبری
27 عبارتهای جبری متشابه
28 اعمال ریاضی و عبارتهای جبری
29 توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع
30 تجزیه و فاکتورگیری
31 جمع و تفریق عبارتهای جبری
32 مقداریابی عبارتهای جبری
33 ضرب و تقسیم عبارتهای جبری
34 ساده کردن عبارتهای جبری
35 معادله و حل آن به روش اول
36 حل معادله به روش دوم
37 خط نیم خط پاره خط و روش نامگذاری آنها
38 یادآوری مفاهیم میانه عمود و ارتفاع و نیمساز و …
39  پیدا کردن تعداد خط نیم خط پاره خط با الگو
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
error: Content is protected !!